හදිසි නීතිය පැනවීම පවත්නා අර්බුදයට විසඳුමක් නොවේ / පැෆ්රල්  

2022.05.06 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ජනාධිපතිවරයා  විසින් රට තුළ හදිසි නීති තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.…