හම්බන්තොට නගරාධිපතිට ඇප / පැමිණිල්ල සමථ මණ්ඩලයට

ඉඩමකට අයුතු ලෙස ඇතුළු වී එහි සිටි ආරක්ෂකයින් දෙදෙනෙකුට පහරදී තුවාල කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත්…