හම්බන්තොට පිරිපහදු ගිවිසුම අත්හිටුවයි

හම්බන්තොට ඛනිජ තෙල් පිරිපහදු ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සඳහා සිංගප්පූර්වේ සිල්වර් පාර්ක් පෙට්‍රෝලියම් පුද්ගලික සමාගම සමග ඇති…