ඊශ්‍රායල ,හමාස් ගැටුම් යළි ඇවිලෙයි

ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර යළි ගැටුම් වර්ධනය වෙමින් පවතින බව වාර්තා වනවා. ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර…