දේශීය කිරිපිටි මිල ත් ඉහළට

දේශීය කිරි පිටි මිළ ගණන් ඉහළ දැමීමට මිල්කෝ සමාගම තීරණය කර තිබේ. එහි සභාපති ලසන්ත වික්‍රමසිංහ…