හර්තාලය දා සේවයට නොපැමිණි නිලධාරීන් ගැන තොරතුරු රැස් කිරීම අරඹලා

දිවයින පුරා හර්තාලයක් ක්‍රියාත්මක වූ පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ සේවයට වාර්තා නොකරන ලද නිලධාරීන් පිළිබඳව විස්තර ලබාගැනීමට…