හර්තාලයෙන් රටම අඩපණයි

ආණ්ඩුවට එරෙහිව අරඹා ඇති හර්තාල් ව්‍යාපාරයට සහය දෙමින් රට පුරා ජනතාව කටයුතු කරන බව වාර්තා වනවා.…