6 සිකුරාදා රට පුරා හර්තාල් ව්‍යාපාරයක්

ලබන සිකුරාදා සියලු අංශ එක්ව දිවයින පුරා හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමට වෘත්තීය සමිති, සංවිධාන, දේශපාලන පක්ෂ ඇතුළු…

රට පුරා සතියක හර්තාල් ව්‍යාපාරයක්

රටපුරා සතියක කාලයක් අනිද්දා (20) සිට හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් දියත් කරන බව වෘත්තිය සමති 300 කට අධික…