ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වල ප්‍රශ්න විසඳන්නේ ඉන්දියාවේ ඇමතිලා – හරිණි අමරසූරිය

ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නවලට මැදිහත් වීමට තරම් ඉන්දියාව සිය අණසක පතුරුවමින් සිටින බවට ජාතික ජන බලවේගයේ…