කොරෝනා සමාජ ව්‍යාප්තිය ඇරඹිලා / GMOA හෙළිකරයි-Audio

මෙරට තුල කොරෝනා සමාජ ව්‍යාප්තියක් නොමැති බව බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළ ද මහ පොළවේ යථාර්ථය සමාජ ව්‍යාප්තය…