තල්මසෙකු අලෙවි කිරීමට හැදූ ධීවරයන් 3ක් හලාවත දී අල්ලයි

හලාවත මුහුදෙන් අල්ලාගත් තල්මස් පැටවෙකු විකිණීමට තැත් කළ ධීවරයන් 3 දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා…