ඊයේ (05 ) වැඩිම ආසාදිතයන් මහියංගනයෙන් හා හසලකින්

ගතවූ දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 735 ක් මෙරටින් වාර්තා වූ අතර ඉන් ආසාදිතයන් 158 ක් කොළඹ…