සැප්තැම්බර් මාසයෙන් හාල් ඉවරයි

මෙරට දැනට ඇති සහල් තොග පාරිභෝජනය සඳහා ප්‍රමාණවත් වන්නේ ලබන සැප්තැම්බර් මාසය වන තෙක් බව කෘෂිකර්ම…