රජයට අයවිය යුතු මුලු හිඟ බදු, දඩ හා පොලී මුදල මෙන්න

RAMIS සහ Legacy පරිගණක පද්ධතිවලට අදාළව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට 2022 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ලැබිය යුතු…