හිමාලයේ ග්ලැසියරයක් කඩා වැටී ඉන්දියාවේ 150ක් අතුරුදන් -Video

හිමාලයේ ග්ලැසියරයක් කැඩී ඉන්දියානු වේල්ලකට ඇද වැටීමෙන් හටගත් ආපදා තත්ත්වයෙන් පුද්ගලයින් 150 කට වැඩි පිරිසක් මිය…