හියුමන් රයිට් වොච් ලංකාවට ගොරවයි / මූල්‍යාධාරවලට කොන්දේසි දමන්න ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍යාධාර ලබා දෙන විට එය මානව හිමිකම් මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල වන ලෙස ලබා දෙන්නැයි හියුමන් රයිට්ස්…