වවුල්පනේ භූගත හුණුගල් ගුහාවේ අසිරිය විදිමූ

අද අපි කතාකරන්න යන්නේ ස්වභාවධර්මයේ අපූර්ව නිර්මාණයක් ගැන. එය නමින් වවුල්පනේ භූගත හුණුගල් ගුහාව. මේ ගුහාවට…