තවත් ප්‍රදේශ දෙකක හුදකලා බව ඉවතට

තවත් ප්‍රදේශ දෙකක හුදකලා බව අද උදෑසන සිට ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සහ…