අමෙරිකාවේ වෙළඳ ප්‍රහාරයෙන් හුවාවි සමාගම අර්බුධයක

චීනයේ හුවාවි සමාගමට එරෙහිව අමෙරිකාව පැනවූ සීමාවන් සමග එම සමාගමේ අලෙවි මට්ටම් බරපතල මට්ටමින් පහත වැටී…