දැරියක් අපහරණය කිරීමේ සිද්ධියේ සැකකාර වෛද්‍යවරයා ගැන ශ‍්‍රී ලංකා හෘද රෝග විශේෂඥයින්ගෙන් නිවේදනයක්

ශ‍්‍රී ලංකා හෘද රෝග විශේෂඥයින්ගේ විිද්‍යාතනය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මගින් 15 හැවිරිදි දැරියක් අපහරණය…