හෙද විශ්‍රාම වයස් සීමාව 63 දක්වා ඉහළට

හෙද සේවයේ සියලුම ශ්‍රේණිවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමා අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට…