හෙද හෙදියන් හෙට සිට වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට

කොවිඩ් ප්‍රතිකාරවල නිරත හෙද හෙදියන් මුහුණදී ඇති ගැටලු සඳහා නිසි විසඳුම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් හෙට (31)…