අඟහරු රෝවරයේ හෙළිකොප්ටරය අඟහරු මතට මුදා හරී

නාසා හී , පර්සිවරන්ස් රෝවරයේ ඇතුලත් ක්වාඩ්කොප්ටර් වර්ගයේ හෙළිකොප්ටර් යානය අඟහරු මතට මුදා හැර තිබෙනවා. ට්විටර්…