ලංකාවේ දෙන ඇස්ට්‍රසෙනිකා සියයට 90ක් සාර්ථකයි / දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රභේදයට සියයට 20යි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේදය වැළදීම සියයට 90කින් වැළැක්වීමට මෙරට දී ලබාදෙන ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතට…