හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයට සීමා පනවන්න ඉල්ලීමක්

කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තාවීම ඉහළ යෑමත් සමග හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයට සංචරණ සීමා පනවන ලෙස මහජන…