චීන ආරක්ෂක ඇමතිට හෝන් ගැසීමට පෙළඹවූ තරුණයාට ඇප

චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා රැගත් රථ පෙළ කොළඹට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී රථ පෙළට ආරක්ෂාව සැපයූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට…