හෝමාගම මංගල උත්සව දෙකකින් ආසාදිතයන් 16 ක්

හෝමාගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල බලප්‍රදේශයේ පවත්වන ලද විවාහ උත්සව දෙකක මනාල යුවල දෙකක් ඇතුළු 16…