ළමා නිවාසයක දරුවන් ඇතුළු 51කට කොරෝනා

වයස අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් රැකබලා ගන්නා ළමා නිවාසයක දරුවන් 11 දෙනෙකු ඇතුළු 51 දෙනෙකු කොවිඩ්…