කොරෝනා අවදානම ගැන සැක බිළිදුන් වහා රෝහල් ගත කළ යුතුයි /ළමා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ

පවත්නා කොරෝනා අවදානම හමුවේ කුඩා දරුවන් විවිධ රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන්නේ නම් වහාම රෝහල් කර යොමුකරන්නැයි…