ෆ්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ රෝහල් ගත කරයි

ශ්වසන රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ෆ්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ රෝහල් ගත කර තිබෙනවා. ශ්වසන පද්ධතියේ ඇති වු ආසාධනයක් හේතුවෙනුයි ෆ්‍රැන්සිස්…