ෆ්ලොරීඩා හී ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීම ගැන පරීක්ෂණයක්

දහ අට දෙනෙකුට මරු කැදවමින් ඇමෙරිකාවේ ෆ්ලෝරිඩා හි මියාමි නගරයේ කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ල පිළිබද පරීක්ෂණයක් අත්‍යවශ්‍ය…