රුසියාව රටවල් 4කට පැනවූ සංචාරක සීමා ඉවත් කරයි

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ඉන්දියාව, ෆින්ලන්තය, වියට්නාමය සහ කටාර් යන රටවල පුරවැසියන්ට පනවා තිබූ සංචාරක සීමාවන් ඉවත්…