අමෙරිකානු සංචිත බැංකුවේ දෙවන පුටුව ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත කාන්තාවකට

අමෙරිකානු ,නිව්යෝක් ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුවේ පළමු උප සභාපති සහ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ලෙස ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත…