සමගි ජන බලවේගයේ සභාපති පුටුව සරත් ෆොන්සේකාට/පාඨලීත් සාමාජිකත්වය ගනී

සමගි ජන බලවේගයේ 2021 වසර සඳහා නව නිලධාරීන් පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පක්ෂ සභාපති ධූරය…