අනවශ්‍ය දේට 119 අමතන්න එපා / පොලිසියෙන් ඉල්ලීමක්

119 අංකය හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා පමණක් භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. දිනකට අටදහසක පමණ…