දෙදහසේ දීමනාව දුන් අයකුගෙන් යළි මුදල් ඉල්ලලා

රජය මගින් ජීවන උපාය අහිමි වූවන්ට ලබා දෙන රුපියල් දෙදහසේ මුදල පුද්ගලයකුට ලබාදුන් පසුව දින කිහිපයකට…