2022 අයවැයෙන් රජයේ වියදම් බිලියන 33කින් කපයි

එළැඹෙන 2022 වසරේ රජයේ වියදම් රුපියල් බිලියන 33කින් අඩු කරමින් 2022 අයවැය කතාව මුදල් ඇමැති බැසිල්…