2022 අය වැය යෝජනා / අනතුරට ලක්වන මොටර් රථවලින් ගාස්තුවක් / දුම්වැටි මිල ඉහළට

04:34 PMමහ ජනතාවට බරක් නොවී මහජන බදු මුදල් අය කිරීමට අප කටයුතු කර තිබෙනවා. 04:32 PMබැඳුම්කර…