2024 ජනාධිපතිවරණයට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් පොදු අපේක්ෂකයෙක්

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය 2024 ජනාධිපතිවරණය සඳහා බොහෝ දුරට පොදු අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් විය හැකි බව…