22න් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල නෑ / මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය

21වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට සමගාමීව පිහිටුවීමට නියමිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව හා ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ශ්‍රී ලංකාවේ…