21 සංශෝධනය ඉල්ලපු එක නොවේ / ජනාධිපතිට තවත් බලය දීලා / මෛත්‍රීපාල කියයි

ආණ්ඩුව 21 වැනි සංශෝධනය ගෙනැවිත් පිරිසිඳුවීමට උත්සාහ කළත් එය ජනතාව බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයේ සංශෝධනයක් නොවන බව…