22 වැනි සංශෝධනයේ කෙටුම්පත ගැසට් කෙරෙයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වැනි සංශෝධනයේ කෙටුම්පත ගැසට් කර තිබෙනවා. අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංකරණ…