පන්දහසේ දීමනාව පුද්ගලික අංශයට දෙන්න හාම්පුතුන් විරුද්ධ වෙයි

රජයේ සේවකයන් සහ විශ්‍රාමිකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන රුපියල් පන්දහසේ මාසික සහන දීමනාව පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට ලබාදීම…