6 ශ්‍රේණිය පාසල් කඩඉම් ලකුණු මෙතෙක් නිකුත් කර නැහැ- අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාලා සහ ඇතැම් වෙබ් අඩවි මඟින් ප්‍රචාරයක් ලබා දී ඇති 2023 –…