උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයට අයදුම් කිරීම Online ක්‍රමයට

2020 අධ්‍යයන පොදු සහිතක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සදහා අයදුම් කිරීමට මාර්ගගත (Online)…