රුසියාවේ Aeroflot ගුවන් සේවය ලංකාවට ගුවන් ගමන් නවතයි

රුසියාවේ Aeroflot ගුවන් සේවය ,සිය ගුවන් යානයක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නියෝගයෙන් පසු වහාම ක්‍රියාත්මක වන…