රටින් මුදල් එවීම ගැන මහ බැංකු අධිපතිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

රැකියාවන් සදහා විදෙස් ගතවන තරුණ පිරිස වැඩිවීම ඉතා හොද ප්‍රවණතාවක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති…