වෘත්තිය සමිති නායකයෙකු අත්අඩංගුවට

රට තුළ ඉන්ධන හිගයක් ඇතිවියහැකි බවට ප්‍රකාශයක් සිදුකළ බව කියන වෘත්තිය සමිති සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛෙනවා.…