සතුන්ගෙන් වෛරසය ආසාදනය වෙනවාද ?

සතුන් මගින් වෛරසය ආසාදනය වන බවට පැතිරයන ප්‍රකාශයන්වල සත්‍යතාවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය…