සතොස සහ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත වෙයි

දිවයින පුරා පිහිටි සියලු සතොස ශාඛා අද සිට යළි විවෘතව තැබීමට රජය පියවර ගෙන තිඛෙනවා. වෙළද…